Ongewone ontwikkelingen

Eneco is leidend in de energietransitie. Met ons One Planet Plan willen wij in 2035 klimaatneutraal zijn. Niet alleen met onze eigen activiteiten, ook met de energie die wij leveren aan onze klanten. Wij helpen onze klanten verduurzamen, willen meer duurzame energie opwekken, en richten ons op het balanceren en optimaliseren van het energiesysteem. Wij zijn actief in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Download het jaarverslag
Jaarverslag 2022
Voorwoord

Turbulent jaar, solide resultaten

Het was een jaar met ongewone ontwikkelingen. Voor onze klanten en voor ons. In dit voorwoord blik ik met name terug op de gevolgen van de energiecrisis en het momentum voor de energietransitie. Voor één keer brengen we verslag uit over een verlengd boekjaar: heel 2022 en het eerste kwartaal van 2023. Per saldo was het een jaar met solide resultaten.
Lees het voorwoord

Resultaten op hoofdlijnen

Bedragen in miljoen euro

Opgesteld duurzaam vermogen
(in MW)

15m Mrt 2023
2.121
Dec 2021
1.926

Duurzame elektriciteits- productie (Incl PPA’s), van totale elektriciteits- productie
(in %)

15m 2023
53
Dec 2021
37

CO2-uitstoot per geleverde warmte1-
(in kg CO2/GJ)

Dec 2022
25,9
Dec 2021
26,9

CO2-uitstoot van geleverde elektriciteit1
(in kg CO2/MWh)

Dec 2022
74
Dec 2021
101

Klantcontracten
(x 1.000)

15m Mrt 2023
5.430
12m Dec 2021
5.617

Klanttevredenheid
(in %)

15m Mrt 2023
84,0
Dec 2021
90,2

RIF
(Recordable Injury Frequency)

15m Mrt 2023
0,27
Dec 2021
0,34

eNPS
(Employee Net Promotor Score)

15m Mrt 2023
55
Dec 2021
58

Diversiteit
(% vrouwen in leidinggevende posities)

15m Mrt 2023
30,9
Dec 2021
30,2

Totale opbrengsten
(in € mln.)

15m Mrt 2023
13.219
12m Mrt 2023
10.779
12m Dec 2021
5.211

Brutomarge en overige opbrengsten
(in € mln.)

15m Mrt 2023
2.040
12m Mrt 2023
1.627
12m Dec 2021
1.224

Bedrijfsresultaat (EBIT)
(in € mln.)

15m Mrt 2023
480
12m Mrt 2023
345
12m Dec 2021
222

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)
(in € mln.)

15m Mrt 2023
969
12m Mrt 2023
743
12m Dec 2021
572

Winst na belasting
(in € mln.)

15m Mrt 2023
380
12m Mrt 2023
272
12m Dec 2021
209

Kasstroom uit operationele activiteiten 3
(in € mln.)

15m Mrt 2023
1.070
12m Mrt 2023
1.045
12m Dec 2021
23

Investeringen en acquisities
(in € mln.)

15m Mrt 2023
642
12m Mrt 2023
553
12m Dec 2021
532

Balanstotaal
(in € mln.)

Mrt 2023
10.389
Dec 2021
9.878

Groepsvermogen
(in € mln.)

Mrt 2023
3.329
Dec 2021
2.921

Rentedragende schulden incl. leaseverplichtingen
(in € mln.)

Mrt 2023
1.011
Dec 2021
1.425

Credit Rating

Mrt 2023
A-
Dec 2021
A-

ROACE (Return on average Capital Employed)4 (in %)

15m Mrt 2023
n.v.t.5
12m Mrt 2023
7,2
12m Dec 2021
6,4

Groepsvermogen / totaal vermogen (in %)

Mrt 2023
32,0
Dec 2021
29,6

Netto schuld / EBITDA

15m Mrt 2023
n.v.t.5
12m Mrt 2023
0,77
12m Dec 2021
1,35

ICR (Interest Coverage Ratio) 6

15m Mrt 2023
12,3
12m Mrt 2023
12,8
12m Dec 2021
8,5
  1. Alle cijfers onder de kopjes “12m mrt 2023” betreffen pro forma, niet door de accountant gecontroleerde cijfers.
  2. Deze kengetallen hebben betrekking op de rapportage periode van 1 januari tot en met 31 december 2022, om schattingen in de cijfers te verminderen en om aan te sluiten bij de verplichte verslaglegging hierover.
  3. In overeenstemming met de winst- en verliesrekening is de kasstroom geherclassificeerd van ‘Kasstroom uit operationele activiteiten’ in 2021 naar ‘Kasstroom uit investeringsactiviteiten’ in het verslag over de periode eindigend op 31 maart 2023.
  4. ROACE voor de verslagperiode is de verhouding tussen (EBIT plus winst uit JV’s en geassocieerde deelnemingen minus vennootschapsbelasting) en het gemiddelde van (vaste activa plus netto werkkapitaal minus langlopende niet-rentedragende schulden op de balansdatums).
  5. Deze ratio’s zijn gemeten en vergeleken over een periode van 12 maanden.
  6. De Interest Coverage Ratio is het bedrijfsresultaat (EBIT) gedeeld door de financiële lasten.

Energiecijfers

Elke dag, elk moment komt uw energie ergens vandaan. Wij laten hier zien hoe we dat voor elkaar krijgen. Energie uitgedrukt in de meest actuele cijfers over onze energiebronnen, productiecapaciteit en daadwerkelijke productie.

Thema's

Downloads